Licenčna pogodba za končnega uporabnika programske opreme JERA 

POMEMBNO: Pred prenosom, namestitvijo ali uporabo pazljivo preberite spodnje pogoje in določila za uporabo računalniške opreme. S PRENOSOM, NAMESTITVIJO ALI UPORABO PROGRAMSKE OPREME SOGLAŠATE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI. 

Na podlagi pogojev te licenčne pogodbe za končnega uporabnika o uporabi programske opreme (v nadaljnjem besedilu »pogodba«), sklenjene med Univerzo v Novi Gorici, s sedežem na naslovu Vipavska 13, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu »Univerza« ali »ponudnik«) in vami, fizično ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu »vi« ali »končni uporabnik«), imate pravico do uporabe programske opreme, navedene v 1. členu te pogodbe. Programsko opremo, navedeno v 1. členu te pogodbe, lahko shranite na nosilec podatkov, prenesete iz strežnikov ponudnika ali jo pridobite od drugih virov v skladu s spodaj navedenimi pogoji in določili. 

TO JE POGODBA O PRAVICAH KONČNEGA UPORABNIKA IN NE POGODBA ZA PRODAJO. Ponudnik ostaja lastnik izvoda programske opreme in kakršnikolih fizičnih nosilcev podatkov, ki so vključeni v programski paket. 

Primarni namen te programske opreme je zgolj informativni. Morebitna uporaba programske opreme za katerekoli druge namene, npr. za potrebe medicinske ali psihološke diagnostike, terapije, testiranja ipd., je izključno na lastno odgovornost končnega uporabnika. 

Programska oprema omogoča zbiranje vedenjskih podatkov, in sicer reakcijski čas in natančnost odgovorov ljudi na jezikovne dražljaje. V primeru zbiranja takih podatkov, ti vedno ostanejo v lasti uporabnika, ponudnik do njih nima dostopa in jih niti ne zbira. Ponudnik ne odgovarja za kakršnekoli osebne podatke, ki bodo nastali kot rezultat uporabe programske opreme pri uporabniku. 

S klikom možnosti »Sprejemam« med nameščanjem, prenašanjem, kopiranjem ali uporabo programske opreme soglašate s pogoji in določili te pogodbe. Če ne soglašate z vsemi pogoji in določili iz te pogodbe, takoj kliknite možnost »Zapri«, prekličite postopek namestitve ali prenosa oz. uničite ali vrnite programsko opremo, namestitvene nosilce podatkov, priloženo dokumentacijo in račun ponudniku, pri katerem ste pridobili programsko opremo. 

SOGLAŠATE, DA VAŠA UPORABA PROGRAMSKE OPREME POMENI, DA STE PREBRALI TO POGODBO, JO RAZUMETE IN BOSTE RAVNALI V SKLADU S POGOJI IN DOLOČILI V NJEJ. 

1. Programska oprema. V tej pogodbi izraz »programska oprema« pomeni naslednje: (i) računalniški program JERA in vse njegove komponente, vključno z obliko objektne kode programske opreme, dobavljene na nosilcu podatkov prek elektronske pošte ali prenesene iz interneta; (ii) vse povezane slikovne in audio materiale; (iii) vse povezane pisne materiale s pojasnili in vsa druga dokumentacija, povezana s programsko opremo (v nadaljnjem besedilu »dokumentacija«); (iv) kopije programske opreme, popravki morebitnih napak programske opreme, dodatki k programski opremi, razširitve programske opreme, spremenjene različice programske opreme in morebitne posodobitve komponent programske opreme, za katere vam je ponudnik zagotovil licenco v skladu s 3. členom te pogodbe. Programska oprema se zagotovi izključno v obliki izvršljive objektne kode. 

2. Namestitev. Programsko opremo, dobavljeno na nosilcu podatkov, poslano prek elektronske pošte, preneseno iz interneta, preneseno iz ponudnikovih strežnikov ali pridobljeno od drugih virov, je treba namestiti. Programsko opremo morate namestiti v pravilno konfiguriran računalnik, ki izpolnjuje vsaj tiste zahteve, ki so navedene v dokumentaciji. Metodologija namestitve je opisana v dokumentaciji. V računalnik, v katerega namestite programsko opremo, ne smete namestiti nobenih računalniških programov ali strojne opreme, ki bi neugodno vplivala na programsko opremo. 

3. Licenca. Pod pogojem, da soglašate z določili te pogodbe in ravnate v skladu z vsemi določili ter pogoji, določenimi tukaj, vam ponudnik podeli te pravice (»licenco«): 

a) Namestitev in uporaba. Imate neizključno in neprenosljivo pravico, da namestite programsko opremo na trdi disk računalnika ali drug nosilec podatkov za trajno shranjevanje podatkov, da namestite in shranite programsko opremo v pomnilnik računalniškega sistema ter da uporabljate, shranite in prikazujete programsko opremo. 

b) Določeno število licenc. Pravica uporabe programske opreme je omejena s številom končnih uporabnikov. En končni uporabnik lahko programsko opremo namesti v en računalniški sistem. Iste licence ne smete istočasno uporabiti v več kot enem računalniku. 

c) Veljavnost licence. Vaša pravica do uporabe programske opreme je časovno omejena. 

d) Prenehanje veljavnosti licence. Licenca samodejno preneha veljati po preteku obdobja, za katerega je bila odobrena. Če ne upoštevate katerega koli določila te pogodbe, ima ponudnik pravico odstopiti od pogodbe, brez poseganja v pravice in pravna sredstva, ki so ponudniku na voljo v teh primerih. V primeru preklica te pogodbe morate takoj izbrisati, uničiti ali na lastne stroške vrniti programsko opremo in vse varnostne kopije Univerzi. Po prekinitvi licenčne pogodbe ima ponudnik pravico preklicati pravico končnega uporabnika za uporabo funkcij programske opreme, ki zahtevajo povezavo s strežniki ponudnika ali tretjih oseb. 

4. Uporaba pravic končnega uporabnika. Pravice končnega uporabnika morate uporabiti vi osebno ali vaši zaposleni. 

5. Omejitev pravic. Ne smete kopirati, posredovati, ekstrahirati komponent ali ustvariti izpeljanih del iz programske opreme. Pri uporabi programske opreme morate upoštevati spodaj navedene omejitve: (a) Po namestitvi programske opreme na uporabnikov računalnik, le-ta sama po sebi ne bo funkcionalna. Da aktivirate polno funkcionalnost programske opreme, potrebujete licenčno kodo. Licenčno kodo dobite od ponudnika v obliki elektronske datoteke, ki uporablja digitalno tehnologijo šifriranja, poznano kot “zasebni ključ” (ang. private key). Licenčna koda pride z omejenim rokom trajnosti. Licenčno kodo morate povezati z naloženo programsko opremo po načinu, kot je določeno v dokumentaciji, do poteka roka trajnosti. Licenčne kode ne smete uporabljati več kot enkrat, torej za aktiviranje drugih kopij programske opreme. S kakršno koli drugo aktivacijo programske opreme, ki jo naredite, kršite to pogodbo. (b) Programske opreme ne smete spreminjati, prevajati in reproducirati na noben način ali prenesti pravic za uporabo programske opreme ali kopij programske opreme, razen kot je izrecno navedeno v tej pogodbi. (c) Programske opreme ne smete prodajati, podlicencirati, dajati v zakup ali najem, je posoditi oziroma uporabiti za omogočanje komercialnih storitev. (d) Ne smete izvajati obratnega inženiringa, povratnega prevajanja ali razstavljati programske opreme ali kakorkoli drugače poskušati odkriti izvorno kodo programske opreme, razen do mere, za katero je navedena omejitev izrecno zakonsko prepovedana. (e) Soglašate, da boste programsko opremo uporabljali na način, ki je v skladu z vsemi veljavnimi zakoni v pristojnosti, kjer jo uporabljate, vključno, vendar ne omejeno na, z veljavnimi omejitvami glede avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine. 

6. Avtorske pravice. Programska oprema in vse pravice, vključno z lastninskimi pravicami in pravicami intelektualne lastnine v programski opremi, vendar ne omejene nanje, so last Univerze v Novi Gorici.  Struktura, organizacija in koda programske opreme so pomembne poslovne skrivnosti in zaupni podatki Univerze v Novi Gorici. Razmnoževanje in ponovna uporaba programske opreme v celoti ali po delih brez predhodnega dovoljenja Univerze je prepovedana. Če izvajate obratni inženiring za potrebe odkrivanja izvorne kode programske opreme, jo obratno prevajate, razstavljate ali jo poskušate kako drugače odkriti, na način, ki krši določila te pogodbe, soglašate, da bodo vse tako pridobljene informacije samodejno in nepreklicno prenesene na ponudnika in bo ponudnik v celoti postal njihov lastnik, od trenutka nastanka takšnih informacij, kljub pravicam ponudnika v povezavi s kršitvijo te pogodbe. 

7. Pridržanje pravic. Ponudnik si s tem pridržuje vse pravice do programske opreme, razen pravic, ki so vam kot končnemu uporabniku programske opreme izrecno dodeljene pod pogoji iz te pogodbe. 

8. Več jezikovnih različic, programski izdelek na dveh različnih nosilcih podatkov, več izvodov. Če prejmete več izvodov programske opreme, lahko uporabljate le programsko opremo za tisto število računalniških sistemov in tiste različice, za katere ste pridobili licenco. Različic ali izvodov programske opreme, ki jih vi sami ne uporabljate, ne smete prodajati, dajati v najem, dajati v zakup, podlicencirati, posojati ali prenašati na druge osebe. 

9. Začetek in prekinitev veljavnosti pogodbe. Ta pogodba velja od datuma, ko ste potrdili, da soglašate s pogoji te pogodbe. To pogodbo lahko kadar koli prekinete, tako da na svoje stroške trajno odstranite, uničite ali vrnete programsko opremo, vse varnostne kopije in vsa pripadajoča gradiva, ki vam jih je posredoval ponudnik ali njegovi poslovni partnerji. Ne glede na način prekinitve te pogodbe, bodo določila iz 6., 7., 10., 12., 17. in 19. člena še naprej veljala za neomejeno obdobje. 

10. IZJAVE KONČNEGA UPORABNIKA. KOT KONČNI UPORABNIK SOGLAŠATE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA ZAGOTOVLJENA »V TAKŠNEM STANJU, KOT JE«, BREZ KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA, IN V NAJVEČJI MOGOČI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. NITI PONUDNIK, NITI LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE DAJEJO NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI JAMSTVA, DA PROGRAMSKA OPREMA NE KRŠI NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB. PONUDNIK ALI KATERAKOLI DRUGA STRANKA NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA, DA BODO FUNKCIJE, KI SO VKLJUČENE V PROGRAMSKO OPREMO, IZPOLNJEVALE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BO PROGRAMSKA OPREMA DELOVALA NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK. NASE PREVZAMETE VSO ODGOVORNOST IN TVEGANJE PRI IZBIRI PROGRAMSKE OPREME ZA DOSEGANJE ŽELENIH REZULTATOV TER ZA NAMESTITEV, UPORABO IN REZULTATE, KI JIH BOSTE DOSEGLI S PROGRAMSKO OPREMO. 

11. Brez drugih obveznosti. S to pogodbo ponudnik in njegovi ponudniki licenc nimajo nobenih obveznosti, razen tistih, ki so izrecno navedene tukaj. 

12. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. V NAJVEČJI MOGOČI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PONUDNIK, NJEGOVI ZAPOSLENI ALI PONUDNIKI LICENC V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA, PRODAJE, PODATKOV, ZA POŠKODBO LASTNINE, OSEBNO POŠKODBO, IZGUBO POSLOVNIH PODATKOV ALI ZA KAKRŠNOKOLI POSEBNO, NEPOSREDNO, POSREDNO, NENAMERNO, GOSPODARSKO, KAZENSKO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVZROČENA NA KATERIKOLI NAČIN, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, POMANJKLJIVOSTI, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA DEJSTVA, KI JE POVZROČILO NASTANEK ODGOVORNOSTI IN JE POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BIL PONUDNIK ALI NJEGOVI PONUDNIKI LICENC ALI  LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. 

13. Nič iz te pogodbe ne vpliva na zakonite pravice katere koli pogodbene stranke, obravnavane kot potrošnik, če bi ta stranka ravnala v nasprotju s to pogodbo. 

14. Tehnična podpora. Ponudnik ne zagotavlja tehnične podpore. Ponudnik in/ali tretje osebe, ki jih pooblasti ponudnik ne morejo sprejeti odgovornosti za škodo ali izgubo podatkov, lastnine, programske ali strojne opreme ali izgubo dobička zaradi odsotnosti tehnične podpore.

15. Prenos licence. Programsko opremo se ne sme prenašati iz enega računalniškega sistema v drugega. V primeru zamenjave računalnika ali podobnih okoliščin mora uporabnik, ki je že prej prejel licenčno kodo, pridobiti od ponudnika novo licenčno kodo, pod istimi pogoji, pod katerimi je prejel prvotno licenčno kodo. 

16. Preverjanje pristnosti programske opreme. Končni uporabnik lahko dokazuje pravico do uporabe programske opreme na enega od spodaj navedenih načinov: (i) z digitalnim potrdilom o licenci, ki ga je izdal ponudnik ali tretja oseba, ki jo je imenoval ponudnik; (ii) s pisno licenčno pogodbo, če je bila takšna pogodba sklenjena. 

17. Obvestila. Vsa obvestila, programsko opremo in dokumentacijo vrnite na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 

18. Veljavna zakonodaja. To pogodbo ureja slovenska zakonodaja, skladno s katero se ta pogodba tudi razlaga. Končni uporabnik in ponudnik soglašata, da nasprotujoča določila veljavne zakonodaje in Konvencija Združenih narodov o pogodbah glede mednarodne prodaje blaga ne veljajo. Izrecno soglašate, da se vsi spori ali zahteve, ki izhajajo iz te pogodbe glede ponudnika ali kakršenkoli spor ali katerekoli zahteve, ki se nanašajo na uporabo programske opreme, rešujejo na okrožnem sodišču Nova Gorica, in izrecno soglašate s pristojnostjo za odločanje navedenega sodišča. 

19. Splošna določila. Če je katerokoli določilo te pogodbe neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določil te pogodbe, ki ostanejo veljavna in izvršljiva v skladu s pogoji, določenimi tukaj. Ta pogodba se lahko spremeni le v pisni obliki s podpisom pooblaščenega predstavnika ponudnika ali osebe, ki je izrecno pooblaščena za to pod pogoji pooblastila. To je celotna pogodba med ponudnikom in vami, ki se nanaša na programsko opremo, ter v celoti nadomesti vse predhodne pravice, razprave, zaveze, komunikacije ali oglase, povezane s programsko opremo.  

SOGLAŠAM S POGODBO
PRENOS PROGRAMA